پیدا

ابلیس

درخواست حذف اطلاعات

بقول اقبالی، ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است.شرع