پیدا

انبان

درخواست حذف اطلاعات

معصوم فرمود: انی که انبان خویش از مال حرام و ی پر کنند سخن حق در آنان اثری نخواهد داشت.