پیدا

دلال

درخواست حذف اطلاعات

دلال کیست دلال ی هست که از شرایط اضطرار اقتصاد به سود خود بهره می برد،ودلار با رانت می گیرد .مردم به فکر دیگر هم نوعان خود باشید