پیدا

وضع بغرنج اقتصاد

درخواست حذف اطلاعات

آهای ی که به فکر مردمی ، ی که گفتی که دیگر یارانه ارزش برای مردم ندارد الحق وعده وفا نمودی. بی اسرار بگو،کارد به استخوان رسید