پیدا

پند فضیل

درخواست حذف اطلاعات

آیا وقت آن نرسیده که مدعیان ایمان، قلبشان برای یاد خدا نرم و آرام شود.